splash pageSuimokaiIaidoLineageFounderSokeGalleryContactHomeJapan Website
Splash PageSuimokia

Hayashizaki Jinsuke Minamoto Father of Iai

Tamiya Heibei Narimasa

Tamiyaryu, Mito Clan

Miwa Genbei

Mito Clan

Yamamoto Matabei

Mito Clan

Asahina Mudo Nukiyasu

Mito Clan

Wadahesuke Masakatsu

Shintamiyaryu, Mito Clan
Tagajikyoken Morimasa Jikyoryu, Mito Clan1

Tsuji Getten Sukeshige

Founder of Mugairyu, Edo

2

Tsuji Uheita Edo

3

Tsuji Kimata Sukehide Edo

4

Tsuji Bunzaemon Suketaka Edo

5

Tsuji Kimata Sukeyuki Edo

6

Takahashi Hachisuke Mitsusuke Himeji Clan

7

Takahashi Tatsuzo Mitsuharu Himeji Clan

8

Takahashi Hachisuke Shigeyuki Himeji Clan

9

Takahashi Tetsuo Takeshige Himeji Clan

10

Takahashi Kyutaro Koun DaiNippon Butokukai

11

Nakagawa Shiryo Shinichi Iaido Renmei

12

Nakatani Takashi

13

Shirai Ryotaro

14

Toda Motohisa

15

Okamoto Yoshiharu All Japan Kendo Federation

16

Konishi Tatsuo Gosaichi Himeji, Iaidokai

Note: Nakagawa-sensei did not officially appoint a successor before his death. There were 6 recipients of Menkyo Kaiden from Nakagawa-sensei, so taken in order that makes Konishi-sensei the rightful and legitimate 16th Soke of Mugairyu Iaihyodo. (The remainining Menkyo Kaiden recipient is Nagasawa Misao.)Menkyo Kaiden recipients from Konishi-sensei are: Sega Yoshiyuki, Konishi Shin, Tamenori Akitada, Fujimura Michio, Nakatani Masaya, Furuhata Kimiyuki, and Niina Gyokudo (Soke of Meishi branch.)

Regarding the lineage from 5th, Tsuji Kimata Sukehide, to 8th Takahashi Yachisuke Shigeyuki, Tsuji Kimata Sukehide (5th) was Soke of Edo Mugairyu, which continued on to Tsuji Bunzaemon Sukenobu (6th), Tsuji Kinichiro Yoshishige (7th), Tsuji Kimata Shibaoka (8th), and Tsuji Kamegoro Sadatoku (9th) after which the lineage died.

Edo Mugairyu
1

Tsuji Getten Sukemochi

2

Tsuji Uheita

3

Tsuji Kimata Sukehide

4

Tsuji Bunzaemon Suketaka

5

Tsuji Kimata Sukeyuki > Himeji Mugairyu
6
Tsuji Bunzaemon Sukenobu

6

Takahashi Hachisuke Mitsusuke
7
Tsuji Kinichiro Yoshishige

7

Takahashi Tatsuzo Mitsuharu
8
Tsuji Kimata Shibaoka

8

Takahashi Hachisuke Shigeyuki
9
Tsuji Kamegoro Sadatoku

9

Takahashi Tetsuo Takeshige

10

Takahashi Kyutaro Koun

11

Nakagawa Shiryo Shinichi

...

...

The fellow student of Tsuji Bunzaemon Sukenobu (6th), Takahashi Hachisuke Mitsusuke, was the eldest son of Takahashi the 5th, Shoue Akishige, born in the 3rd year of Kanei, Jan 13, to the Sakai House in Edo.

From a young age he studied under Tsuji Bunzaemon Suketaka (4th), and in later years trained under Tsuji Kimata Sukeyuki (5th). He taught iai as official instructor to the clan, and when he was 43 was ordered to move back to Himeji from Edo and remained the chief instructor to the Sakai house teaching Mugairyu.

In the 6th year of Bunka, on September 4 at the age of 60 he passed away in Himeji and his grave is in Keifukuji Temple in Himeji City.

Because Edo Mugai died off after Tsuji Kamegoro Sadatoku (9th), fellow student of Tsuji Bunzaemon Sukenobu (6th), Takahashi Hachisuke Mitsusuke and his descendents in the Sakai house carried on the Mugairyu traditional through the Bakumatsu period and from there through the Meiji, Taisho, and Showa Eras. Mugairyu was transmitted through the Takahashi family to Nakagawa-sensei.

Therefore Takahashi Hachisuke Mitsusuke is considered the 6th Soke in place of Tsuji Bunzaemon Sukenobu, and from him his students the Menkyo Kaiden recipients Nakatani, Shirai, Toda, Okamoto, and Konishi are considered the legitimate inheritors of Mugairy.